Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

Yawor
8345 cf77 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAbbaPater AbbaPater

February 12 2018

Yawor
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viajme jme
Yawor
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viaequisetum equisetum

February 07 2018

Yawor
8167 0503
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaorelh orelh

January 30 2018

Yawor
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaPoranny Poranny

January 29 2018

Yawor
1591 2e91
Yawor
6675 d201 500
Reposted frompiehus piehus viahavingdreams havingdreams

January 24 2018

8196 5561 500
The Shining (1980)
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viamental-cat mental-cat

January 18 2018

Yawor
8920 1d8d
Reposted frompszemek pszemek viaexistential existential

January 08 2018

Yawor
0680 fec1 500
Reposted frommuszynka muszynka viaaniamy aniamy

January 07 2018

Yawor
Yawor
7200 1ac6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaequisetum equisetum

January 03 2018

Yawor
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viadezynwoltura dezynwoltura
Yawor
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaequisetum equisetum

January 02 2018

Yawor
0620 78fe
Reposted fromzciach zciach viabudas budas

January 01 2018

Yawor
Seven Chances (1925)
Reposted fromvolldost volldost viaantonim antonim

December 30 2017

Yawor
2434 248a 500
Reposted fromtfu tfu vialenifca lenifca

December 18 2017

Yawor
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viakundel kundel

November 27 2017

Yawor
1921 3014 500
Reposted fromlujek lujek viaLukasYork LukasYork

November 24 2017

Yawor
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viawonko wonko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl